Sikkerhed i processen fra start til slut

02 Forslagsfasen

Forslagsfasen tager udgangspunkt i det godkendte program. Her udarbejdes Akikons motiverede forslag til disponering af arealer og funktioner. Som implementeres de første overvejelser om arkitektoniske idéer konstruktioner, og installationer. Forslagsfasen indeholder således dispositionsforslag og projektforslag, som kan udføres fortløbende som en samlet forslagsfase.

02.01 Dispositionsforslag

På grundlag af et godkendt byggeprogram, er dispositionsforslaget et motiveret forslag til opgavens løsning. Forslaget beskrivelses tager hensyn til arkitektoniske idéer, funktioner, miljø, materialevalg og de konstruktive principper. Bygherre deltager løbende i møder, således forventningerne til byggeriet afstemmes efter den økonomiske budgetramme.

02.02 Projektforslag

Projektforslaget er en bearbejdelse af det godkendte dispositionsforslag i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er truffet. Projektets elementer defineres, beskrives og dokumenteres med såvel tegningsmateriale, beregninger og tekniske redegørelser. I denne fase er bygherres deltagelse i projekteringsmøder særlig vigtig, således at den detaljerede rumindretning, materialelister mv. stemmer fuldstændig overens med bygherres forventninger til udformning og budget.