Sikkerhed i processen fra start til slut

04 Udførelsesfasen

Fagtilsynet foretager kvantitative og kvalitative kontroller i form af stikprøvetilsyn. Bygherre medvirker løbende i projektgennemgangsmøder for afklaring af tvivlsspørgsmål og planer for tid, økonomi, organisation og tilsyn. I forbindelse med afslutning af udførelsesfasen, afholdes afleveringsforretning. Arkikon udfører detaljeret gennemgang af arbejdernes omfang og kvalitet, og kvalitetssikringsmateriale samles.

04.01 Byggeledelse

Byggeledelsen styrer byggeriets samlede økonomiske, tids- og kvalitetsmæssige forløb med tilhørende dokumentation heraf. Herunder sikring af at entreprenørerne opfylder entrepriseaftalerne. Byggeledelsen medvirker til udarbejdelsen af organisationsplan, så rollerne defineres tydeligt, og sikrer desuden koordineringen af fælles byggepladsmæssige aktiviteter. Der afholdes projektgennemgangsmøder, hvor bygherre godkender eventuelle arbejdsændringer, prokura eller fuldmagter til byggeleder.

04.02 Fagtilsyn

Fagtilsynet udføres, for at sikre byggeriets kvalitet og består af kvantitative og kvalitative kontrol i form af stikprøvetilsyn. Omfanget heraf aftales mellem bygherre og Arkikon. Fagtilsynet udarbejder tilsynsplanen på grundlag af bygherres ønsker og byggesagens kompleksitet. Bygherre godkender tilsynsplaner og tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med f.eks. godkendelse af materialeprøver og udførelse.

04.03 Projektopfølgning

Projektopfølgning foretages i forbindelse med afslutning af projekterings- og udførelsesfasen. Dette som løbende projektpræciseringer og -tilpasninger samt eventuelle omprojekteringer. Når byggeriet står færdig, udarbejdes afleveringsforretningen, hvor bygherre indkalder byggeledelsen og relevante entreprenører. Afleveringen og kvalitetssikringsmateriale skal godkendes af bygherre.